استوک حمید

ظراحی سایت برای مجموعه استوک حمید ؛ جهت معرفی فروشگاه و زمینه کاری و فروش این مجموعه

به گفته مدیریت مجموعه طی 5 ماه پس از طراحی سایت و کار روی سئو ؛ فروش مجموعه بیش از 30 درصئ افزایش یافته است.

طراحی سایت و سئو این مجموعه تمام توسط اینجانب مهدی مهرابیان انجام شده است.